Share this Job
Apply now »

Java SQL Developer

Location: 

Krakow, PL

We are looking for a person with relational database development experience in SQL Server and knowledge of java language. The person will join our 4-members team working in the Krakow office or remotely for German clients.

 

Responsibility and challenges:

 • Working with big data relational databases
 • Database design and development for an interesting, complex business domain
 • Working on KPIs measuring data quality
 • Working in an international environment cooperating with German business units, Italy, Slovakia and others.
 • Writing java services used to for high-performance data processing
 • Optimizing performance


Expected skills:

 • Good communication skills (both oral and written) in Polish and English.
 • practical knowledge of SQL– writing complex queries, working with large sets of data, optimizing queries.
 • Commercial experience with Java 8 or higher,
 • Spring, Spring Boot, MyBatis/Hibernate,
 • Maven, Git/SVN, IntelliJ Idea, Jenkins, JIRA,
 • jUnit, TestNG, Mockito,
 • Concurrency related experience (java.util.concurrent.* at least),
 • Familiarity with design patterns and clean code practices.

 

Additionally experience within those areas will be considered an asset:

 • XML, MS Excel,
 • Batch processing,
 • Monitoring and troubleshooting (we have long uptimes),
 • Docker & Kubernetes,
 • Spring batch, Spring cloud data flow
 • Non-relational databases (Neo4J, MongoDB etc.),
 • Test automation tools (e.g. Selenium, jMeter),
 • JAXB/StaX

 

 

 

Our offer:

 • A stable job, with a performance development plan in a fast-growing environment
 • Benefit package (private medical care, Multisport, meal/restaurant discounts etc.)
 • Fresh different fruits in the office every day
 • Language classes in the office (English & German) - individual or in a team
 • Free car and bike parking
 • Training package (soft skills and tech-topics)
 • Knowledge-exchange environment (Lunch & Learn Initiatives)
 • Team-building and charity initiatives

 

 

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym Administratorem Państwa danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, kapitał zakładowy: 3 163 500,00 zł, e-mail: info.pl@crif.com, zwana dalej CRIF. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@crif.com lub pod adresem CRIF, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków. Państwa dane osobowe w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w celach związanych z procesem bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art. 221§1 Kodeksu Pracy. W przypadku podania przez Państwa danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu Pracy lub innych przepisach prawa (np. Państwa wizerunku), podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie dane. Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą ją Państwo wycofać w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres: career.pl@crif.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez CRIF przed cofnięciem zgody. W niektórych wypadkach, na dalszych etapach rekrutacji, CRIF może poprosić Państwa o udostępnienie określonych informacji dotyczących niekaralności. W takim wypadku podstawą przetwarzania danych przez CRIF będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, który w tym wypadku polega na konieczności prowadzenia odpowiedzialnej polityki kadrowej, mającej na celu zapobieganie ewentualnym oszustwom i nadużyciom w związku z faktem, iż CRIF świadczy usługi na rzecz podmiotów sektora finansowego. Uprawnienie CRIF do żądania takich informacji wynika z Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, w której biorą Państwo udział. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wspierające CRIF w procesach biznesowych, w tym w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221§1 Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Podanie danych dotyczących niekaralności jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne, aby móc wziąć udział w rekrutacji. Podanie danych przekazywanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Apply now »