Share this Job
Apply now »

Product Manager

Location: 

Krakow, PL

 

 

The Product Manager is a critical role and member of our fintech product management crew.

Joining us, you will become a member of a company which is one of the key players worldwide providing integrated solutions for business & commercial information and credit management. Nowadays more than 3,300 banks and financial institutions, 44,000 business clients and 190,000 consumers use CRIF solutions in 50 countries on a daily basis.

The role of Product Manager is for you if you are ready to be responsible for developing and managing our product lines, putting a big attention to one of the most important products, and bringing new technical functionalities to our consumers in an engaging, functional way.

Workplace: Krakow

 

IN THIS ROLE, YOU WILL:

 • Manage products development and maintenance,
 • Ensure and provide technical and business product support,
 • Verify products quality, efficiency and functionality,
 • Participate in project management activities,
 • Oversee the products lines life cycle, identify and anticipate any problems,
 • Identify consumers’ needs and configure the right products components to match our consumers’ expectations,
 • Provide all the necessary product documentation, formal change requests, estimations, plans and execution.  

 

KEY SKILLS AND QUALIFICATIONS YOU NEED TO BE SUCCESSFUL IN THIS ROLE:

 • 2 years  +  of Product Management experience or business analytical experience   
 • Basic IT knowledge (SOAP/REST/SQL/XML/JSON)
 • Business analysis experience is a must
 • Higher education – Master’s Degree (IT, Engineering or similar)
 • Awareness of personal data protection issues will be an advantage
 • Fintech trends and market knowledge
 • Excellent written and verbal communication skills in Polish and English
 • Team spirit: we strongly believe that cool ideas are born by teamwork
 • Problem-solving mindset

 

Our offer:

 • A stable job in a fast-growing environment, in a company included in the prestigious FinTech 100 - a ranking of the leading global technology solution providers to the financial services industry
 • Benefit package (private medical care, Multisport Plus, meal discounts, Life insurance etc.)
 • Trainings package (tech and soft-skills)
 • Language online classes (English & German)
 • Challenging atmosphere & team spirit even while working remotely
 • Smart working model, big flexibility
 • Free car and bike parking

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, kapitał zakładowy: 3 163 500,00 zł, e-mail: info.pl@crif.com, zwana dalej CRIF. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@crif.com lub pod adresem CRIF, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków. Państwa dane osobowe w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w celach związanych z procesem bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art. 221§1 Kodeksu Pracy. W przypadku podania przez Państwa danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu Pracy lub innych przepisach prawa (np. Państwa wizerunku), podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie dane. Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą ją Państwo wycofać w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres: career.pl@crif.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez CRIF przed cofnięciem zgody. W niektórych wypadkach, na dalszych etapach rekrutacji, CRIF może poprosić Państwa o udostępnienie określonych informacji dotyczących niekaralności. W takim wypadku podstawą przetwarzania danych przez CRIF będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, który w tym wypadku polega na konieczności prowadzenia odpowiedzialnej polityki kadrowej, mającej na celu zapobieganie ewentualnym oszustwom i nadużyciom w związku z faktem, iż CRIF świadczy usługi na rzecz podmiotów sektora finansowego. Uprawnienie CRIF do żądania takich informacji wynika z Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, w której biorą Państwo udział. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wspierające CRIF w procesach biznesowych, w tym w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221§1 Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Podanie danych dotyczących niekaralności jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne, aby móc wziąć udział w rekrutacji. Podanie danych przekazywanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

Apply now »