Share this Job
Apply now »

Java Back End Developer

Location: 

Krakow, PL

Projects description:

CRIF is an international company specializing in credit bureau and business information, outsourcing and processing services, and credit solutions. As a result of inventing new business lines as well as continuous support and expansion of existing services, CRIF is extending several development teams. The teams are located in Krakow and will cooperate with another development teams in Italy and Switzerland as well as several business stakeholders across Europe.

 

TECHNOLOGY DETAILS:

 • Technologies: Java 8+, Oracle/MS-SQL, Spring, Angular/React, Docker/Kubernetes/Openshift
 • Development environment: Jenkins, Maven, GIT
 • Project management: SCRUM, JIRA

 

RESPONSIBILITIES:

 • Design and implement new features and change requests, involving the full technology stack
 • Care for good software quality by following code style rules, refactoring and other well-known practices
 • Maintain superb relations with colleagues inside and outside the team
 • Communicate efficiently with colleagues in Kraków and other CRIF units on a daily basis


REQUIREMENTS:

 • Seniority level: regular
  • Proved record of 2+ years of experience at the development of Java
  • Hands-on experience with Spring and REST services
  • Knowledge of architectures of distributed systems
  • Ability to work efficiently in a distributed, international team
  • Very good English, both spoken and written

 

 • Seniority level: senior

Additionally to above:

  • Proved record of 5+ years of experience at development of Java
  • Experience at working with business requirements
  • Understanding of various aspects of a system design: from SQL DB to external interfaces

 

The additional asset would be:

 • Practical experience in GUI frameworks (Angular or React)
 • Practical experience in CI/CD (Kubernetes, Openshift, Jenkins)
 • Practical experience in cloud-hosted systems (AWS)

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, kapitał zakładowy: 3 163 500,00 zł, e-mail: info.pl@crif.com, zwana dalej CRIF. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@crif.com lub pod adresem CRIF, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków. Państwa dane osobowe w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w celach związanych z procesem bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art. 221§1 Kodeksu Pracy. W przypadku podania przez Państwa danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu Pracy lub innych przepisach prawa (np. Państwa wizerunku), podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie dane. Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą ją Państwo wycofać w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres: career.pl@crif.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez CRIF przed cofnięciem zgody. W niektórych wypadkach, na dalszych etapach rekrutacji, CRIF może poprosić Państwa o udostępnienie określonych informacji dotyczących niekaralności. W takim wypadku podstawą przetwarzania danych przez CRIF będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, który w tym wypadku polega na konieczności prowadzenia odpowiedzialnej polityki kadrowej, mającej na celu zapobieganie ewentualnym oszustwom i nadużyciom w związku z faktem, iż CRIF świadczy usługi na rzecz podmiotów sektora finansowego. Uprawnienie CRIF do żądania takich informacji wynika z Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, w której biorą Państwo udział. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wspierające CRIF w procesach biznesowych, w tym w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221§1 Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Podanie danych dotyczących niekaralności jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne, aby móc wziąć udział w rekrutacji. Podanie danych przekazywanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Apply now »